Pozew o waloryzacje w sprawie kontraktów zawartych na podstawie ustawy PZP z 2004 r. – instrukcja obsługi

Pozew o waloryzacje w sprawie kontraktów zawartych na podstawie ustawy PZP z 2004 r. – instrukcja obsługi Waloryzacja kontraktów publicznych to temat rzeka. Zamawiający biorąc pod uwagę postanowienia ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców o tym, że strony ponoszą zwiększony koszt […]

Forma elektroniczna w praktyce

Forma elektroniczna w praktyce Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mogą budzić wątpliwości jeśli chodzi o używanie środków komunikacji elektronicznej podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający oraz wykonawcy często nie mają wiedzy informatycznej i pojęcie: „środków komunikacji elektronicznej” nic im nie mówi. Pomocne w tym zakresie jest […]

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Wykonawców

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Wykonawców Część I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan zamówień publicznych; Wstępne konsultacje rynkowe; Analiza potrzeb i wymagań; Część II Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym; SIWZ wg. nowego PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru […]

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających Część I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan zamówień publicznych; Wstępne konsultacje rynkowe; Analiza potrzeb i wymagań – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Część II Postępowanie o udzielenie […]

Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane […]

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP Nowa ustawa doprecyzowała kwestie zwrotu wadium. Zgodnie z treścią art. 98 PZP zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem […]

Przewiń do góry