Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą W nowej ustawie w art. 220 wprowadzono, nowe wydłużone w stosunku do obowiązujących na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. terminy związania ofertą w postępowaniach unijnych. Podstawowym terminem związania ofertą jest termin 90 dni od dnia upływu terminu […]

Wezwanie na podstawie art. 224 PZP – rażąco niska cena wg. nowej ustawy PZP

Wezwanie na podstawie art. 224 PZP – rażąco niska cena wg. nowej ustawy PZP Wezwanie dotyczy rażąco niskiej ceny. Art. 224 PZP stanowi odpowiednik art. 90 uchylonej PZP. Zasadniczo regulacja aktualna nie różni się od tej sprzed 1 stycznia 2021 r. Pewnym novum jest to, że przy obliczeniu średniej arytmetycznej ofert która stanowi wartość stanowiącą […]

Wezwanie z art. 223 PZP – wyjaśnienia treści oferty i poprawa omyłki

Wezwanie z art. 223 PZP – wyjaśnienia treści oferty i poprawa omyłki Zgodnie z art. 223 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Artykuł 223 PZP jest odpowiednikiem art. 87 ustawy z dnia […]

Wezwanie na podstawie art. 139 PZP

Wezwanie na podstawie art. 139 PZP Ustawodawca w art. 139 PZP, przewidział tzw. procedurę odwróconą. W myśl artykułu Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w […]

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP zw. z art. 122 nPZP Wezwanie na podstawie określonej powyżej będzie miało miejsce, jeżeli, wykonawca w ofercie/wniosku powołał się na potencjał podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 118 nPZP w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w […]

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP Wezwanie to dotyczy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia:podmiotowych środków dowodowych – czyli środków służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oprócz oświadczenia o którym mowa w pkt lit „b” poniżej, innymi słowy dokumentów potwierdzających oświadczenia zawarte w JEDZ; oświadczenie o niepodleganiu […]

Przewiń do góry