Pozew o waloryzacje w sprawie kontraktów zawartych na podstawie ustawy PZP z 2004 r. – instrukcja obsługi

Pozew o waloryzacje w sprawie kontraktów zawartych na podstawie ustawy PZP z 2004 r. – instrukcja obsługi Waloryzacja kontraktów publicznych to temat rzeka. Zamawiający biorąc pod uwagę postanowienia ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców o tym, że strony ponoszą zwiększony koszt […]

Forma elektroniczna w praktyce

Forma elektroniczna w praktyce Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mogą budzić wątpliwości jeśli chodzi o używanie środków komunikacji elektronicznej podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający oraz wykonawcy często nie mają wiedzy informatycznej i pojęcie: „środków komunikacji elektronicznej” nic im nie mówi. Pomocne w tym zakresie jest […]

Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane […]

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP Nowa ustawa doprecyzowała kwestie zwrotu wadium. Zgodnie z treścią art. 98 PZP zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem […]

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP Zamawiający zatrzymuje wadium. jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 107 ust. 2 (brak przedmiotowych środków dowodowych) lub 128 ust.1 (brak podmiotowych środków dowodowych) z przyczyn leżących po jego stronie: A) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (JEDZ); B) nie złożył podmiotowych lub […]

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jednak upływ terminu związania ofertą nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Oferta która już nie wiąże wykonawcy może być wybrana jako najkorzystniejsza. Warunkiem tego jest to. Że otrzymała ona najwyższą ocenę i wykonawca twyrazi pisemną […]

Przewiń do góry