Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane […]

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP Nowa ustawa doprecyzowała kwestie zwrotu wadium. Zgodnie z treścią art. 98 PZP zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem […]

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP Zamawiający zatrzymuje wadium. jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 107 ust. 2 (brak przedmiotowych środków dowodowych) lub 128 ust.1 (brak podmiotowych środków dowodowych) z przyczyn leżących po jego stronie: A) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (JEDZ); B) nie złożył podmiotowych lub […]

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jednak upływ terminu związania ofertą nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Oferta która już nie wiąże wykonawcy może być wybrana jako najkorzystniejsza. Warunkiem tego jest to. Że otrzymała ona najwyższą ocenę i wykonawca twyrazi pisemną […]

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą W nowej ustawie w art. 220 wprowadzono, nowe wydłużone w stosunku do obowiązujących na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. terminy związania ofertą w postępowaniach unijnych. Podstawowym terminem związania ofertą jest termin 90 dni od dnia upływu terminu […]

Wezwanie na podstawie art. 224 PZP – rażąco niska cena wg. nowej ustawy PZP

Wezwanie na podstawie art. 224 PZP – rażąco niska cena wg. nowej ustawy PZP Wezwanie dotyczy rażąco niskiej ceny. Art. 224 PZP stanowi odpowiednik art. 90 uchylonej PZP. Zasadniczo regulacja aktualna nie różni się od tej sprzed 1 stycznia 2021 r. Pewnym novum jest to, że przy obliczeniu średniej arytmetycznej ofert która stanowi wartość stanowiącą […]

Przewiń do góry