Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających Część I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan zamówień publicznych; Wstępne konsultacje rynkowe; Analiza potrzeb i wymagań – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Część II Postępowanie o udzielenie […]

Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane […]

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP Nowa ustawa doprecyzowała kwestie zwrotu wadium. Zgodnie z treścią art. 98 PZP zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem […]

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP Zamawiający zatrzymuje wadium. jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 107 ust. 2 (brak przedmiotowych środków dowodowych) lub 128 ust.1 (brak podmiotowych środków dowodowych) z przyczyn leżących po jego stronie: A) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (JEDZ); B) nie złożył podmiotowych lub […]

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jednak upływ terminu związania ofertą nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Oferta która już nie wiąże wykonawcy może być wybrana jako najkorzystniejsza. Warunkiem tego jest to. Że otrzymała ona najwyższą ocenę i wykonawca twyrazi pisemną […]

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą W nowej ustawie w art. 220 wprowadzono, nowe wydłużone w stosunku do obowiązujących na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. terminy związania ofertą w postępowaniach unijnych. Podstawowym terminem związania ofertą jest termin 90 dni od dnia upływu terminu […]

Przewiń do góry