Wezwanie na podstawie art. 107 ust. 2 nPZP, do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Wezwanie na podstawie art. 107 ust. 2 nPZP, do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Warto tu na wstępie wskazać, że w świetle legalnej definicji przedmiotowych środków dowodowych która znajduje się w art. 7 pkt 20 nPZP pod tym pojęciem należy rozumieć przewidziane ustawą środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe muszą być merytorycznie powiązane są z opisem przedmiotu zamówienia, ze szczególnymi jego cechami środowiskowymi, społecznymi lub innymi.

Czyli do tego pojęcia możemy zaliczyć: etykiety (art. 104 nPZP), certyfikaty (art. 105 nPZP) i inne (106 nPZP) np. próbki, opisy czy plany.

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 nPZP, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych to wykonawca składa je wraz z ofertą.

Wezwanie z przepisu art. 107 ust. 2 nPZP dotyczy sytuacji, w której:
wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych w ogóle albo
złożone przez niego przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

Nie zawsze zamawiający będą mogli wystosować do wykonawcy wezwanie z art. 107 ust. 2 nPZP.

Po pierwsze, żeby wystosować wezwanie z ar. 107 ust. 2 nPZP musi przewidzieć taką możliwość w ogłoszeniu o zamówienia. Bez tego zamawiający nie może wystosować tego wezwania. W takiej sytuacji, jeżeli w ofercie nie będzie przedmiotowych środków dowodowych albo będą niekompletne, oferta będzie podlegała odrzuceniu – bez wezwania do uzupełnienia.

Po drugie, zamawiający nie wyzywa wykonawcę w trybie art. 107 ust. 2 nPZP jeżeli:
przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami w opisie kryteriów oceny ofert;
oferta podlega odrzuceniu na innej podstawie;
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Zasadą jest jednokrotność wezwania. Z wyjątkiem wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 4 nPZP.

Po otrzymaniu wezwania z art. 107 ust. 2 nPZP, wykonawca w najlepiej pojętym swoim interesie powinien odpowiednio złożyć albo uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 nPZP zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli jego oferta była najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 266 nPZP który jest swoista mapą drogową określającą które instytucje prawne z postępowania powyżej progów mają zastosowanie do postępowania poniżej progów należy stwierdzić, że powyższa regulacja będzie miała zastosowanie zarówno w postępowaniach powyżej progów unijnych jak i w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266-310).

Przewiń do góry