Michał Szczodry Kancelaria Radcy Prawnego

KIO: Odwołania w zamówieniach publicznych

KIO (Krajowa Izba Odwoławcza) jest wyspecjalizowanym organem administracji publicznej o zasięgu centralnym, właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, a co za tym idzie złożyć odwołanie do KIO, jest zobowiązany do wykazania, iż chce lub chciał uzyskać dane zamówienie, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pozbawił go możliwości jego uzyskania albo w sposób istotny je utrudnił. W konsekwencji wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę. Szkoda wykonawcy w tym przypadku najczęściej polega na utracie korzyści wynikających z braku możliwości uzyskania realizacji zamówienia. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której KIO odwołanie może rozpatrzyć pozytywnie. Do pogorszenia się sytuacji majątkowej wykonawcy może dojść także w sytuacji, w której z różnych przyczyn doszło do unieważnienia pierwszego przetargu i ogłoszenia drugiego.

KIO: Interes prawny

Składając odwołanie wykonawca musi wykazać, że posiada interes prawny.

Wykazując interes prawny należy wskazać, że wykonawca jest zainteresowany udzieleniem mu danego zamówienia. Natomiast niezgodne z prawem działania lub zaniechania Zamawiającego będą prowadzić do uniemożliwienia wykonawcy uzyskania zamówienia. To wszystko będzie prowadzić do braku osiągnięcia zysku, który wykonawca planował osiągnąć w wyniku realizacji zamówienia (lucrum cessans).

Utrata możliwości uzyskania zamówienia ma charakter ekonomiczny, co oznacza, że przedmiotowa szkoda zasadniczo przyjmuje charakter majątkowy. Bardzo ważne w odwołaniu do KIO jest wykazanie, iż wykazywana szkoda pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy. Szkodą jest tu zarówno poniesiona strata, jak i utracona korzyść.

Warto pamiętać o tym, że prawo do wniesienia odwołania do KIO przysługuje nawet temu wykonawcy, który domaga się unieważnienia postępowania.

Zapoznaj się z kosztami odwołań do KIO!

Przewiń do góry