Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP

Wezwanie to dotyczy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia:
podmiotowych środków dowodowych – czyli środków służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oprócz oświadczenia o którym mowa w pkt lit „b” poniżej, innymi słowy dokumentów potwierdzających oświadczenia zawarte w JEDZ;
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w postępowaniach powyżej progów to oświadczenie ma formę formularza JEDZ);
innych dokumentów składanych w postępowaniu (należy rozumieć np. arkusz cenowy).

Odmiennie jak w przypadku wezwania z art. 107 ust. 2 nPZP, w tym przypadku zamawiający nie zastrzega możliwości dokonania ww. wezwania w ogłoszeniu o zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skierowania tego wezwania do wykonawcy. Wyjątkowo może odstąpić od skierowania wezwania jeżeli:
wniosek/oferta podlega odrzuceniu na innej podstawie;
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Wezwanie z art. 128 ust. 1 nPZP będzie dotyczyło sytuacji kiedy w przypisanym terminie tj.:
wykonawca nie złożył JEDZ-a tj. nie dołączył formularza do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
w odpowiedzi na wezwanie z art. 126 ust. 1 nPZP – (na tej podstawie wzywa się wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych) wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia) lub konieczne jest ich uzupełnienie.

Zgodnie z treścią art. 128 ust.2 nPZP, w odpowiedzi na to wezwanie, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przepis ten nie wymienia oświadczenia z art. 125 ust. 1 i innych dokumentów. Oznacza to, że maja one być złożone w ramach uzupełnienia z datą składania oferty/wniosku.
Złożenie dokumentów w odpowiedzi na wezwanie nie może służyć poprawie oferty/wniosku (128 ust. 3 nPZP). Na podstawie przedmiotowego wezwania, wykonawca będzie mógł jedynie potwierdzić warunki udziału w postępowaniu a nie będzie stanowić potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji i w konsekwencji przyczynić się do przyznania dodatkowych punktów.

Bierność ze strony wykonawcy po otrzymaniu wezwania naraża go na utratę wadium. Podobnie jak to było przy wezwaniu z art. 107 ust. 2 nPZP, zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 nPZP zamawiający zatrzymuje jeżeli wykonawca którego oferta była najkorzystniejsza, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie uczynił zadość wezwaniu.

Zasadą jest jednokrotność wezwania. Z wyjątkiem wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących JEDZ czy podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 5 nPZP.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z dyspozycją art. 123 nPZP, wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Możliwość i wariantowość uzupełnienia oferty jest zatem ograniczona w przypadku wykonawcy który deklarował na etapie składania ofert samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Inaczej wygląda sytuacja wykonawcy który na etapie składania ofert/wniosków powoływał się na potencjał podmiotów trzecich ( o tym w pkt 3 poniżej).

Przepis z art. 266 nPZP nie wyłącza zastosowania art. 128 nPZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266-310), zatem instytucja opisana powyżej ma zastosowanie bez względu na to czy wartości postępowania przekracza progi unijne czy nie.

Przewiń do góry