Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP

Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP zw. z art. 122 nPZP

Wezwanie na podstawie określonej powyżej będzie miało miejsce, jeżeli, wykonawca w ofercie/wniosku powołał się na potencjał podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 118 nPZP w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu:
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego;
spełnienia w możliwie najszerszym zakresie kryteriów selekcji określonych przez zamawiającego.

Zamawiający w takiej sytuacji bada czy podmiot udostępniający rzeczywiście potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy zamawiający stwierdzi, że mimo deklaracji wykonawcy, podmiot trzeci nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wzywa go do przedstawienia nowych lub poprawionych oświadczeń lub środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP celem potwierdzenia wymagań określonych w dokumentach zamówienia.
Na podstawie art. 122 nPZP wykonawca może w takiej sytuacji:
uzupełnić dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wskazanego pierwotnie w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
zastąpić podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami przedkładając stosowne oświadczenia i/lub podmiotowe środki dowodowe, albo
złożyć dokumenty potwierdzające samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Przewiń do góry