Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Wykonawców

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
– warsztaty dla Wykonawców

Część I
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Plan zamówień publicznych;

 2. Wstępne konsultacje rynkowe;

 3. Analiza potrzeb i wymagań;

Część II
Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp.

 1. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym;

 2. SIWZ wg. nowego PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 3. Opis Przedmiotu Zamówienia;

 4. Wyjaśnienie treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 5. Wzory pism ws. zmiany treści SWZ dotyczące podziału zamówienia na pakiety, zmiany parametrów użytych w OPZ;

 6. Zwołanie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 7. Warunki udziału w postępowaniu;

 8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, wzór pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum;

 9. Udostępnianie potencjału, wzór zobowiązania;

 10. Podwykonawstwo;

 11. Wadium wg. nowego PZP;

 12. Nowa procedura otwarcia ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 13. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe;

 14. Wezwanie do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 15. Wezwanie na podstawie art. 126 PZP do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 16. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia JEDZ i/lub podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 17. Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 PZP zw. z art. 122 PZP dotyczącego podmiotu trzeciego – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 18. Badanie ocena ofert,
  – wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny – wzór przykładowej odpowiedzi na ww. wezwanie;

 19. – poprawa omyłek
  – wezwanie do wyjaśnienia treści oferty
  Wykluczenie z postępowania;

 20. Odrzucenie oferty;

 21. Podstawy unieważnienia postępowania,
  Termin związania ofertą;

 22. Przedłużenie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 23. Zwrócenie się o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 25. Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 26. Udostępnianie ofert konkurencji i protokołu z postępowania;

 27. Zasada jawności postępowania a utajnienie oferty – wzór uzasadnienia utajnienia części oferty i/lub wyjaśnień wykonawcy.
  Wycofanie oferty – wzór dokumentu;

 

Cześć III.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.


 1. Tryb podstawowy – warianty, przebieg postępowania w każdym z wariantów;

 2. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 284 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 3. Zaproszenie do negocjacji ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 4. Informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


Część IV.

Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP i środki ochrony prawnej


1. Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia i zaliczek dla wykonawcy


2. Klauzule abuzywne,


3. Zmiany w zakresie wnoszenia odwołań


4. Odwołanie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


5. Przystąpienie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


6. Odpowiedź na odwołanie;


7. Uwzględnienie odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


8. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


9. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;


10. Kary umowne jak uzasadnić odstąpienie od nakładania kary umownej lub jej miarkowanie – wzory dokumentów;

Przewiń do góry