Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
– warsztaty dla Zamawiających

Część I
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Plan zamówień publicznych;

 2. Wstępne konsultacje rynkowe;

 3. Analiza potrzeb i wymagań – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 4. Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

Część II
Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp.
 1. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym;

 2. SIWZ wg. nowego PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 3. Wyjaśnienie treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 4. Opis przedmiotu zamówienia;

 5. Zwołanie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 6. Zmiana treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 7. Warunki udziału w postępowaniu;

 8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, wzór pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum;

 9. Udostępnianie potencjału, wzór zobowiązania;

 10. Podwykonawstwo;

 11. Wadium wg. nowego PZP;

 12. Nowa procedura otwarcia ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 13. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe;

 14. Wezwanie do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;
  Wezwanie na podstawie art. 126 PZP do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 15. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia JEDZ i/lub podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 16. Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 PZP zw. z art. 122 PZP dotyczącego podmiotu trzeciego – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 17. Badanie ocena ofert,
  – wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
  – poprawa omyłek
  – wezwanie do wyjaśnienia treści oferty
  ww. omówienie zagadnień przy użyciu wzorów dokumentów;

 18. Wykluczenie z postępowania;

 19. Odrzucenie oferty;

 20. Podstawy unieważnienia postępowania, przykładowe zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;

 21. Termin związania ofertą;

 22. Przedłużenie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 23. Zwrócenie się o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 25. Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 26. Udostępnianie ofert konkurencji i protokołu z postępowania;

 27. Zasada jawności postępowania a utajnienie oferty – wzór uzasadnienia utajnienia części oferty i/lub wyjaśnień wykonawcy.
 28.  
Cześć III.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

 1. Tryb podstawowy – warianty, przebieg postępowania w każdym z wariantów;

 2. SWZ w zamówieniach „krajowych|” – omówienie na podstawie wzoru dokumentu;
 3. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 284 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 4. Zaproszenie do negocjacji ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 5. Informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

 


Część IV.

Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP i środki ochrony prawnej1. Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia i zaliczek dla wykonawcy

2. Klauzule abuzywne;

3. Zmiany w zakresie wnoszenia odwołań;

4. Odwołanie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

5. Przystąpienie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

6. Odpowiedź na odwołanie;

7. Uwzględnienie odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

8. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

9. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

Przewiń do góry