Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowe regulacje dotyczące wadium – art. 98 PZP

Nowa ustawa doprecyzowała kwestie zwrotu wadium. Zgodnie z treścią art. 98 PZP zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  1. upływu terminu związania ofertą,

  2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.


Podobnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zamawiający zwraca wadium wykonawcy:

  1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  2. którego oferta została odrzucona,

  3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

  4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.


W nowej ustawie doprecyzowano sposób zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu: jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium

Przewiń do góry