Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zamawiający zatrzymuje wadium. jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 107 ust. 2 (brak przedmiotowych środków dowodowych) lub 128 ust.1 (brak podmiotowych środków dowodowych) z przyczyn leżących po jego stronie:

A) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (JEDZ);

B) nie złożył podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych;

C) nie zgodził się na poprawienie omyłki;
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

A) odmówił podpisania umowy na warunkach z oferty;

B) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia;

C) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Przewiń do góry