Wezwanie na podstawie art. 139 PZP

Wezwanie na podstawie art. 139 PZP

Ustawodawca w art. 139 PZP, przewidział tzw. procedurę odwróconą. W myśl artykułu Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

W takim przypadku, wykonawca nie składa JEDZ z ofertą. Formularz JEDZ jest składany tylko przez wykonawcę najwyżej ocenionego. Jeżeli okaże się, że wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona nie spełnia wymagań i podlega wykluczeniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców i dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy następnego z listy.

Poszczególne etapy procedury odwróconej zostały trafnie przedstawione w komentarzu do nowej ustawy Wydawnictwa Must Read Media, gdzie wyróżniono następujące fazy procedury odwróconej:
1. Badanie i ocena ofert, w tym dokonanie poprawy omyłek;
2. Ustalenie rankingu oceny ofert;
3. Wybór oferty najwyżej ocenionej;
4. Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
dokumentów w trybie art. 126;
5. Badanie i ocena dokumentów;
6. Zakończenie etapu badania i oceny zdolności podmiotowej wykonawcy
poprzez:
a. Odrzucenie oferty wykonawcy z postępowania oraz przystąpienie do
ponowienia procedury,
b. Wybór oferty najkorzystniejszej.
(tak. Komentarz do ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod red. W. Jarzyński, Warszawa 2020 r., str. 533).

Przewiń do góry