Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą

Wezwanie na podstawie art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 PZP – przedłużenie terminu związania ofertą

W nowej ustawie w art. 220 wprowadzono, nowe wydłużone w stosunku do obowiązujących na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. terminy związania ofertą w postępowaniach unijnych.

Podstawowym terminem związania ofertą jest termin 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Natomiast w przypadku dużych zamówień tj. takich których wartość dla robot budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro termin związania ofertą wynosi 120 dni.

Natomiast w postępowaniach krajowych, termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni (zgodnie z art. 307 PZP).

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 90 dni (w przypadku większości postępowań unijnych) związania ofertą, zamawiający na podstawie art. 220 ust. 3 PZP przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się, co warte podkreślenia jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Podobnie w postępowaniu krajowym w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia (max 30 dni), zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 PZP przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 222 ust. 4 PZP i 307 PZP). Zgodnie z art. 78 [1] § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

Jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, skuteczne przedłużenie terminu związania ofertą, następuje tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, względnie wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Czyli wykonawca, chcąc skutecznie przedłużyć termin związania ofertą oprócz oświadczenia złożonego w formie pisemnej winien przedłużyć okres ważności wadium lub wnieść nowe. Aktualne zatem pozostanie orzecznictwo wydane w tej materii. Przykładowo Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 marca 2011 roku, sygn. akt: KIO/385/11, KIO/386/11, KIO/393/11, KIO/406/11 stwierdziła, że “Zgoda wykonawcy na dalsze związanie ofertą w postępowaniu, co do zasady, może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z jej wyrażeniem wykonawca przedłuża okres ważności wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres. Zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przepis powyższy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia (złożenia) wadium wówczas, gdy wykonawca przedłuża termin związania ofertą. W ocenie Izby, dla wypełnienia wymogu “jednoczesności” obu czynności, o których mowa w tym przepisie, wystarczające jest jeśli obie czynności zostaną dokonane przed upływem terminu związania ofertą, tak aby zachowana była ciągłość zabezpieczenia oferty wadium w całym okresie związania wykonawcy złożoną ofertą. Czynności nie muszą być zatem dokonane w jednym czasie (łącznie), ale w takim czasie, aby wymogi: związania ofertą oraz zabezpieczenia oferty ważnym wadium były spełnione jednocześnie i w sposób nieprzerwany.”

Wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie jest obowiązkowe. Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu jej związania, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 PZP. W takim przypadku wadium jest zwracane wykonawcy na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 PZP w terminie do 7 dni.

Przewiń do góry