Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP

Wezwanie na podstawie art. 252 ust. 2 PZP

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jednak upływ terminu związania ofertą nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Oferta która już nie wiąże wykonawcy może być wybrana jako najkorzystniejsza. Warunkiem tego jest to. Że otrzymała ona najwyższą ocenę i wykonawca twyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu jej związania.

Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający (w postępowaniu krajowym i unijnym) wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, na podstawie art. 252 ust. 2 PZP do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, jego oferta zostanie odrzucona.

W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Gdy ten zgodzi się na wybór jego oferty, zamawiający nie musi ponownie oceniać ofert, bazując na przeprowadzonej już ocenie. Będzie mógł taką ocenę przeprowadzić jeżeli uzna to za potrzebne.

Nie ma możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej, pomimo upływu terminu związania gdy wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 220 ust. 3 PZP.

Warto odnotować, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie

Przewiń do góry